Aké sú možnosti grantovej podpory pre školské budovy ?

Financovanie školských budov

Téma granty v sektore školstva je „nezničiteľná“ a investičný dlh je stále veľký, preto každé eurofondové obdobie aj Plán obnovy sa tejto téme opakovane venujú už od roku 2004.

Počas nášho pôsobenia sme veľkú časť nášho „konzultanského života“ venovali sektoru školstva a pracovali sme na rôznych typoch investičných projektov školskej infraštruktúry po celom Slovensku. Výzvy sa odlišovali vždy podľa špecifických cieľov v danom operačnom programe, na čo nadväzovali oprávnené aktivity a výdavky a vyžadovali aj rôzne spektrum povinných príloh.

Typy projektov

Počas uplynulých rokov sme pracovali na rôznych typoch projektov v tomto sektore:

– rekonštrukcie, nadstavby, prístavby budov základných, či materských škôl,

– projekty zníženia energetickej náročnosti školských budov,

– rozširovania kapacít materských škôl prístavbami, nadstavbami, či stavbami úplne nových budov, či pavilónov,

– nové budovy zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (detské jasle),

– modernizácie školských učební.

Naše skúsenosti

S našimi klientmi sme si prešli všetkými fázami projektového cyklu, od prvotného nadšenia pri vizualizáciách projektov, cez fázy zadosťučinenia pri kolaudáciách objektov a preplatení poslednej faktúry, ale aj ťažšími momentmi pri problémoch na stavbách počas realizácie, či problémami, keď sa nedarí plniť napríklad energetické merateľné ukazovatele v období udržateľnosti. So všetkými fázami projektu fungujeme tak ako ich prináša život a je to občas na knihu :-).

K dnešnému dňu však môžeme spokojne uviesť, že doposiaľ preinvestovaných 22 miliónov v takmer 50 školských investičných projektoch, na ktorých sme participovali, bolo preinvestovaných účelne a zmysluplne, pričom všetky projekty boli ukončené bez korekcie a sú dlhodobo udržateľné.

Aktuálne (jeseň 2023) máme už podaných viacero projektov v Pláne obnovy a už aj v novom Programe Slovensko, pričom niektoré projekty máme schválené a niektoré ešte čakajú na vyhodnotenie.

Na aké projekty sa aktuálne dajú granty žiadať ?

Rozširovanie kapacít základných škôl – Plán obnovy a odolnosti – výzva je vyhlásená od roku 2022 na vybrané okresy a aktuálne je už takmer vyčerpaná alokácia.

Rozširovanie kapacít materských škôl – Plán obnovy a odolnosti – výzva je vyhlásená od roku 2022, aktuálne na celé územie Slovenska a vo výzve bola navýšená alokácia (informácia z jesene 2023).

Rekonštrukcie základných škôl – Program Slovensko – s povinnou zložkou bezbariérovosti – výzva je vyhlásená od leta 2023, no v 1. kole bola alokácia niekoľkonásobne prekročená, čakáme, ako sa vyvinie situácia ďalej aj v súvislosti s presunom kompetencií na Rady partnerstva.

Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania – Program Slovensko – výzva je vyhlásená od leta 2023, cieľom je modernizácia škôl, ale iba vo vybraných okresy (Fond spravodlivej transformácie).

Veľkou výhodou Plánu obnovy a odolnosti je 100% financovanie, zatiaľ čo v Programe Slovensko sa vyžaduje 8% spoluúčasť mesta/obce.

Deliaciou línou medzi Plánom obnovy a Programom Slovensko je účel – v Pláne obnovy a odolnosti sa financuje rozširovanie kapacít, v Programe Slovensko ide o modernizáciou existujúcich škôl a debarierizáciu budov v prepojení na kurikulárnu reformu.

V prípade, ak uvažujete nad podobnou investíciou, radi prekonzultujeme Váš projektový zámer.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn