INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Eurocluster s.ro. rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa chrániť vaše osobné údaje. Nižšie uvedené vyhlásenie o ochrane osobných údajov vás informuje o tom, ako sa o vaše osobné údaje staráme pri návšteve našej webovej stránky a o vašich právach na súkromie.

Prevádzkovateľom, v mene ktorého sa Osobné údaje spracúvajú, je Eurocluster s.r.o. so sídlom Galvaniho 16407/7D, 821 04 Bratislava, IČO: 43853528,  zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka: 58907/B.

Kontaktnými údajmi sú: tel.: +421 918 036 022, e-mail: eurocluster@eurocluster.sk. Prevádzkovateľ Eurocluster s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) vyhlasuje, že na zaistenie práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov.

Prevádzkovateľ realizuje poradenstvo pri získavaní finančnej podpory z rôznych grantov pre rôzne projekty (ďalej len „Projekty“). Keďže ste prejavili záujem byť informovaný o novinkách a aktuálnych informáciách o ponukách týkajúcich sa našich Projektov a súvisiacich aktivít realizovaných spoločnosťou Eurocluster s.r.o., preto spracúvame Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu:

Informácie o spracúvaní osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov sú poskytované podľa Nariadenia EP a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj „Nariadenie GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“).

  1. Prevádzkovateľ

Eurocluster s.r.o.

Galvaniho 16407/7D

821 04 Bratislava
IČO: 43853528

  1. Účel spracovania osobných údajov

V mene spoločnosti Eurocluster s.r.o. ako prevádzkovateľ, získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na poskytnutie plnohodnotnej služby financovania Projektov. Účely spracúvania osobných údajov sú:

  1. Kategórie dotknutých osôb


Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely uvedené v čl. II týkajúce sa klientov a potenciálnych klientov, ako dotknutých osôb, u ktorých prevádzkovateľ eviduje, že prejavili záujem o niektorý z Projektov a zároveň u klientov, s ktorými uzatvorí Prevádzkovateľ zmluvný vzťah.

  1. Oprávnené záujmy sledované Prevádzkovateľom


Oprávnený záujem spočíva v možnosti zoznámiť klientov a potenciálnych klientov s výhodnými ponukami týkajúcich sa Projektov. Právnym základom spracúvania Osobných údajov na účely podľa čl. II je tak oprávnený záujem Eurocluster s.r.o. a to podľa príslušného článku Nariadenia GDPR a príslušného ustanovenia Zákona o ochrane osobných údajov, za predpokladu, že v danom prípade nad takýmto záujmom Eurocluster s.r.o. neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Pokiaľ nemáte záujem dostávať novinky a aktuálne informácie o výhodných ponukách týkajúce sa Projektov, môžete kedykoľvek bezplatne uplatniť právo namietať spracúvanie Osobných údajov spoločnosťou Eurocluster s.r.o. a to najmä nasledujúcimi spôsobmi:
a) poštou na adrese sídla spoločnosti Eurocluster s.r.o.,
b) kedykoľvek a bezplatne zakliknutím na príslušný link nachádzajúci sa v každom doručenom newsletteri;
c) prostredníctvom e-mailu spoločnosti Eurocluster s.r.o.,
d) prostredníctvom telefónnej linky.
Ak budete namietať voči spracúvaniu Osobných údajov Prevádzkovateľom, nebude Vaše Osobné údaje ďalej spracúvať, a po doručení aspoň jedného z niektorého z prejavov vôle podľa písm. a) až d) tohto článku nebudete dostávať žiadne informácie o novinkách zo strany Eurocluster s.r.o..


V prípade záujmu dotknutej osoby na tom, aby mu spoločnosť Eurocluster s.r.o. zasielala novinky, je dotknutá osoba povinná poskytnúť spoločnosti Eurocluster s.r.o. ako prevádzkovateľovi, aspoň svoju e- mailovú adresu a udeliť súhlas so spracúvaním svojich Osobných údajov na účely priameho marketingu, inak nie je možné prihlásiť sa k odberu noviniek zasielaných spoločnosťou Eurocluster s.r.o..

Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu je zákonnou požiadavkou.


Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali, alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR – v rámci plnenia záväzkov prevádzkovateľa voči objednávateľom a klientom, ďalej spracúvame za účelom splnenia si našich zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov Vašich potvrdených objednávok a fakturácie pre účely doručenia vybraného tovaru na Vašu kontaktnú adresu v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii, budú podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – na základe oprávneného záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných služieb, kedy bolo nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta/dotknutej osoby, po vybavení neboli následne postúpené do  zmluvného vzťahu, sú vymazané.

Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako: boli ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a nami ako prevádzkovateľom ; a/alebo


Za predpokladu dodržania podmienok stanovených právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Webové sídlo https://eurocluster.sk  používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

  1. Zásady používania súborov cookies

Prevádzkovateľ spracúva na účely profilovania aj cookies – malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) užívateľa počas používania portálu. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť webstránky a správanie užívateľov. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých fyzických osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení užívateľa aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve webstránky portálu. Informácie, ktoré Prevádzkovateľ zhromažďuje prostredníctvom webstránky portálu, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa užívateľ pripojil na portál, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adwords. Tieto cookies je možné vypnúť v účte Google. Samotný počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, avšak v takom prípade je možné, že niektoré funkcie portálu nebudú prístupné. Viac informácií o fungovaní cookies môžete nájsť napr. na: http://www.youronlinechoices.com/sk/.

Používanie webstránky Prevádzkovateľa a s tým súvisiace poskytovanie vyššie špecifikovaných osobných údajov je dobrovoľné. Zámerom Prevádzkovateľa je získavanie osobných údajov dotknutých osôb iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb Prevádzkovateľa.