OD PRVOTNEJ KONZULTÁCIE AŽ PO IMPLEMENTÁCIU PROJEKTU

Komplexné služby

Grantové poradenstvo na mieru

Radi Vás prevedieme „svetom dotácií a grantov“, dohodnite si s nami bezplatné úvodné stretnutie, na ktorom spoločne preberieme a posúdime Vaše aktuálne možnosti financovania.

V prípade záujmu pre Vás pracujeme pre Vás komplexnú grantovú analýzu – identifikujeme Vaše maximálne možnosti uchádzať sa o všetky externé zdroje v najbližších rokoch podľa typu Vašej spoločnosti a Vašich požiadaviek.

Zaraďte sa do našej databázy klientov a budeme Vás pravidelne informovať o aktuálnych príležitostiach vhodných pre Vašu organizáciu.

Spracovanie Vášho projektového zámeru a žiadosti o grant

Popíšte nám svoje potreby a svoj zámer, my zariadime všetko potrebné pre získanie Vášho grantu. Máme 15 rokov odborných skúseností s prípravou žiadostí o NFP pre verejný, súkromný a neziskový sektor.

Naše dlhoročné skúsenosti a know-how s písaním žiadostí v rôznych sektoroch hospodárstva predikujú vysokú úspešnosť pre schválenie Vášho grantu. Transparentne a férovo Vás vždy informujeme o Vašich reálnych možnostiach v aktuálnych dotačných schémach.

Kontaktujte nás a nezáväzne preberieme aktuálne možnosti externého financovania Vašich potrieb.

Podnikateľské a inovačné poradenstvo pre Vašu firmu

Spracujeme pre Vás analýzu Vášho biznis modelu a zhodnotíme Váš inovačný a výskumno-vývojový potenciál. Pripravíme pre Vás projekt v oblasti inovácií procesov, produktov alebo technológií. Nájdeme vhodný grant s externým financovaním na pokrytie Vašich firemných potrieb.

Plná podpora počas implementácie Vášho projektu

V prípade záujmu Vás prevedieme celým administratívne náročným procesom implementácie po schválení Vášho projektu, a to od podpisu zmluvy s Poskytovateľom prostriedkov až po poslednú preplatenú faktúru. Pre klientov v zastúpení zabezpečujeme asistenciu a podpornú komunikáciu s Poskytovateľom, komunikáciu s dodávateľmi v projekte, finančný controling, spracovanie žiadostí o platbu, zmenové konania, publicitu projektu, monitoring harmonogramu a indikátorov v projekte.

Školenie na mieru

Zrealizujeme pre Vašu organizáciu online školenie v oblasti grantov, písania projektových zámerov a žiadostí alebo poradíme pri implementácii projektu, ak si chcete projekt zrealizovať vlastnými silami. Radi odovzdáme naše dlhoročné skúsenosti ďalej.

Urobili ste chybu v projekte alebo sa neviete pohnúť ďalej so schváleným projektom?

Ozvite sa nám aj v takomto prípade, naši konzultanti majú skúsenosti s desiatkami rôznych situácií v implementovaných projektoch a radi Vám poradia online alebo telefonicky.

FAQ

Najčastejšie otázky

O grant si môžu požiadať subjekty z verejného aj súkromného sektora. Na internete je veľa rôznych prehľadov aktuálne vyhlásených dotácií (stránky ministerstiev aj súkromných spoločností). My budeme radi, keď sa nám kedykoľvek s touto otázkou ozvete, aby sme Vám pomohli zorientovať sa, Vaša prvá konzultácia je vždy bezplatná. Pomôžeme Vám zistiť, aké sú Vaše možnosti zapojenia sa do grantov a identifikovať, aké máte šance na úspech. Následne si dohodneme ďalší postup.

Ponuka je široká, ale rôzna v čase. Nie vždy je vyhlásená výzva na to, čo aktuálne potrebujete riešiť. Preto odporúčame mať spracovanú grantovú analýzu, aby ste boli zorientovaní v celkovej ponuke možností.

Z grantov je napríklad možné financovať nákup technológií, zníženie energetickej náročnosti budov a úspory energií, zelené opatrenia, inštaláciu OZE, výskum a vývoj, digitalizáciu, rozvoj zručností Vašich zamestnancov a na rôzne ďalšie aktivity.

Výška grantovej podpory závisí od podmienok vyhlásenej výzvy, od sektoru (verejný alebo súkromný) a od veľkosti podniku. Priemerná výška podpory je 50% pri súkromných spoločnostiach, môže to byť aj viac, pri verejnom sektore to býva nad 90 % až 100 %.

Áno, na trhu je dnes veľa poradenských spoločností, väčších aj menších až po freelancerov, dlhodobo pôsobiacich aj nováčikov. Preverte si ich skutočné referencie, pýtajte sa na cenu za spoluprácu, úspešnosť zrealizovaných projektov, nie každá spoločnosť má rovnakú mieru expertných skúsenosti v každom sektore hospodárstva a v každej výzve.

Naše skúsenosti a dlhoročné know-how, neustále vzdelávanie našich zamestnancov a ich nasadenie počas prípravy a realizácie projektov samozrejme premietame do ceny nášho poradenstva. Hlavný cieľ je, aby sme Vám priniesli hodnotu a maximalizovali úspešnosť Vášho projektu.

Cena poradenstva nie je jednotná a tabuľková vzhľadom na široké spektrum služieb a projektov.

Cena pri spracovaní žiadosti o grant sa odvíja od žiadanej finančnej hodnoty projektu, od časovej a obsahovej náročnosti na spracovanie samotného projektu, od typu výzvy a rozsiahlosti dokumentácie.

Cenu Vám budeme komunikovať transparentne na začiatku projektu pre všetky jeho fázy.

Máme rôzne spolupráce a individuálne sme našli optimálne riešenie s veľkými podnikmi, so start-upmi aj neziskovými organizáciami.

Ozvite sa nám a prejdeme si, ako Vám môžeme pomôcť.

Náš recept: monitorujte spolu s nami vhodné výzvy, financujte z externých zdrojov Vaše väčšie dlhodobé investičné zámery, slobodne sa rozhodnite, keď budete ako žiadateľ na projekt pripravený, vyberte si vhodnú výzvu a pridajte sa ku klientom, ktorí to pre počiatočné obavy a problémy „nevzdali“ a boli úspešní.

Negatívne skúsenosti majú väčšinou žiadatelia, ktorí nemali na začiatku správne nastavený projekt, alebo mali podaný projekt vo výzve, kde Poskytovateľ (Ministerstvo) neúmerne „naťahoval“ rozhodovanie a preplatenie financií a pod.

Primeraný rešpekt z externého financovania je na mieste, ale z našich skúseností si dovolíme konštatovať, že s odborným dohľadom zvládne tento proces každá slovenská spoločnosť.

V grantovej analýze na základe krátkeho vstupného rozhovoru s Vami (vstupný rozhovor prebieha ako online stretnutie) identifikujeme Vaše maximálne možnosti uchádzať sa o všetky externé zdroje v najbližších rokoch podľa typu Vašej spoločnosti a Vašich požiadaviek. Na základe týchto výstupov sa budete vedieť rozhodnúť, kde, kedy a o koľko finančných prostriedkov sa môžete uchádzať. Ozvite sa nám a pripravíme Vám individuálnu grantovú analýzu aj pre Vaše spoločnosť. Spracovanie komplexnej grantovej analýzy je spoplatnené.

Po preverení oprávnenosti Vášho zámeru a oprávnenosti Vás ako žiadateľa a nájdení vhodnej výzvy sa spracúva samotná žiadosť o grant. Spracovanie žiadosti je nutné zabezpečiť vždy v konkrétnom časovom období, kedy je možné žiadosti do výzvy podať. Náš konzultant – spracovateľ žiadosti spracúva komplexne textovú a rozpočtovú časť žiadosti, musí získať dotazníkom a doplňujúcimi rozhovormi od Vás súbor základných informácií o Vašej spoločnosti, o Vašom zámere, následne musí pretaviť tieto informácie „správnym spôsobom“ do žiadosti. Konzultant je povinný zabezpečiť správnu obsahovú a logickú štruktúru žiadosti o grant tak, aby bol čo najviac v súlade s hodnotiacimi kritériami, cieľmi výzvy, merateľnými ukazovateľmi, prípadne aby bol Váš rozpočet v rámci stanovených benchmarkov. Pri spracovaní vzniká pomerne často veľa otázok, ktoré nedefinuje žiadna „oficiálna príručka“, je preto nutné ich komunikovať a operatívne riešiť s Poskytovateľom grantu. Takto detailné a odborné spracovanie žiadosti o Váš grant zabezpečí čo najvyššie šance na schválenie Vašej žiadosti. Spracovateľ žiadosti koordinuje, spracúva, resp. kontroluje dostatočnosť spracovania povinných príloh, podľa typu projektu je v niektorých prípadoch nutné mať k dispozícii projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, rozpočet, povoľovacie dokumenty a inú súvisiacu podpornú dokumentáciu.

V prípade, že Váš projekt úspešne prešiel hodnotením a je preň dostatočná alokácia vo výzve na jeho financovanie, dochádza k vydaniu Rozhodnutia o schválení, resp. k uzavretiu zmluvy s Poskytovateľom. Následne začína realizácia Vášho projektu – v tejto fáze musíte riadiť a implementovať projekt podľa zmluvných podmienok s Poskytovateľom, aby ste obdržali finančné prostriedky. Táto fáza je administratívne náročná a zdĺhavá a bez skúseností s riadením projektov na strane žiadateľa pomerne riziková. Preto v tejto fáze Vám ponúkame našu rokmi overenú službu externej implementácie projektu.

V tejto fáze podľa časového a finančného plánu v projekte musíte zrealizovať ciele projektu – teda nakúpiť tovar a služby, resp. vyškoliť zamestnancov a podobne (podľa zamerania projektu).

Počas celej doby realizácie projektu je nutné dodržať zmluvné podmienky – dodržanie indikátorov, správny výber dodávateľov, dodržanie harmonogramu. V tejto fáze nastáva finančné preplácanie schválených finančných prostriedkov, na základe účtovnej a podpornej dokumentácie, ktorú predložíte Poskytovateľovi, dochádza k transferu finančných prostriedkov na účet Vašej spoločnosti.

Naša cena po schválení projektu počas jeho implementácie sa odvíja hlavne od doby realizácie projektu a typu projektu, môže to byť 6 mesiacov ale aj 2-3 roky, vyberieme Vám vhodného konzultanta, ktorý Vás odbremení od administratívy, bezpečne prevedie celým procesom a ktorý má dostatočné skúsenosti z iných projektov.

Našou veľkou výhodou je, že pôsobíme na trhu už 15 rokov, spracovali sme množstvo menších ale aj veľkých investičných projektov, prešli sme si s klientmi rôznymi problémami počas prípravy a implementácie projektov. Každému klientovi nastavíme jeho projekt čo najreálnejšie vzhľadom na podmienky konkrétnej výzvy, aby na jeho konci mohol maximalizovať úžitok a minimalizovať neoprávnené výdavky.

Vy si vyberáte nás ale aj my si vyberáme Vás J.

Naša firemná politika je, že spolupracujeme iba s klientmi, ktorí dodržiavajú svoje záväzky, ktorí dodržiavajú zákony a jednajú transparentne.

Naša hlavná výhoda: trpezlivo a detailne doťahujeme projekty s každým klientom až do úplného konca. Často „zachraňujeme“ projekty aj po iných konzultantoch. Býva to aj niekoľko rokov byrokratickej driny.

Vidíme po Slovensku desiatky až stovky výsledkov našej práce: veľa zrealizovaných základných a materských škôl, nasadené inovatívne technológie v podnikoch, ktoré podnikateľom priniesli zvýšenie obratu, množstvo fungujúcich nových aj rekonštruovaných zariadení sociálnych služieb, revitalizované kultúrne pamiatky, projekty zamerané na úspory energie, ktoré znížili spoločnostiam náklady, fungujúce projekty v cestovnom ruchu, environmentálne projekty a podobne.

Našou najlepšou referenciou je, že klienti sa k nám vracajú opakovane a my môžeme s chuťou pracovať opäť spoločne na nových projektoch.

Kontaktujte nás a radi vám poradíme. Prvá konzultácia je bezplatná